Tuesday, 24 January 2017

A Digitális Oktatási Stratégia bemutatásaAz oktatási rendszer egészére vonatkozó digitális stratégia készült el a Digitális Jólét Program keretében. A dokumentum részletesen bemutatja a közoktatás mai helyzetét, és konkrét fejlesztési javaslatokat, terveket vázol fel az infokommunikációs fejlesztések tekintetében. A program többszereplős modellben gondolkozik: többek között a fejlesztésbe a pedagógusokat, az intézményeket, a tanulókat, a munkáltatókat és a kormányzatot is belekapcsolja.

Alapkoncepciók
Magyarország Oktatási Stratégiája (továbbiakban DOS) a kormány által 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozattal lett elfogadva [1]. A 157 oldalas oktatási stratégia a magyarországi oktatási szereplők egészére ad kitekintést. Stratégiai terveket fogalmaz meg a közneveléssel, szakképzéssel, a felsőoktatással és a felnőttkori tanulással kapcsolatban. Ezen kívül még részletesen foglalkozik a horizontális pillérekkel, a tanulási életút nyomon követésével, az oktatási-képzési akadálymentesítésével és a biztonsággal. (1. ábra) A fentiek közül elsősorban a közneveléssel kapcsolatos részeket ismertetem nagy vonalakban.

1.ábra: Vertikális és horizontális stratégia.
(Forrás: DOS, 31. o.)

A DOS alapvető célkitűzése, hogy az oktatási intézményekből kikerülő tanulók a 21. századi elvárásoknak nagy mértékben megfeleljenek. Olyan munkavállalók legyenek, akik magabiztos digitális kompetenciákkal rendelkeznek, alkalmazkodni tudnak a digitális kor kihívásaihoz.
A stratégia hangsúlyozza, hogy a fejlesztések nem kapcsolódhatnak csak az informatika tantárgyához: olyan képességek elsajátítását tűzi ki célnak, amik a közoktatás egészét áthatják. Olyan komplex fejlesztést ígér, ami hatással van nemcsak az eszközparkra, hanem új szemléletet hoz a pedagógiai módszertanban is. Az egész életen át tartó tanulás szorosan kapcsolódik a digitális képességek fejlesztéséhez. A technikai fejlődés folyamatos fejlesztési lehetőséget jelent a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt.
A stratégia fontosnak tartja, hogy az iskolai adminisztráció digitálisan támogatott legyen, illetve a mérés-értékelés és a tanulási életút nyomon követése széles körben digitálisan megvalósulhasson.
A DOS más pedagógiai-nevelési dokumentumokkal (Nemzeti alaptanterv; Magyarország köznevelés-fejlesztési stratégiája) karöltve képzeli el a közoktatás jövőjét, ezáltal egy komplex fejlesztési utat mutatva meg.

A közoktatás átfogó stratégiája
            A közoktatással foglalkozó fejezet egy átfogó hatástanulmány ismertetésével kezd. A DOS bemutatja a PISA-felmérés 2012-es eredményeit, a munkaerőpiaci visszajelzéseket és az IKT-eszközök állapotát felmérő jelentéseket. Beszámol a pedagógusok IKT-használatáról és ismeretéről készített tanulmányokról is. A nem túl biztató helyzet ismertetése után rátér a konkrét stratégia ismertetésére.
 

            A stratégiai célokat a DOS hierarchikusan mutatja be. A háromszintes rendszeren belül elkülöníthető fejlesztési célokat, tényezőket és specifikus célokat ismerteti. A fejlesztési célokat és tényezőket a 2. ábra foglalja össze. A specifikus célok részletesebb leírásokat tartalmaznak a megfelelő tényezőkön belül. Például a pedagógiai módszertan/elvárás a pedagógusok felé tényezőn belül célként jelöli meg, hogy a pedagógusok kapjanak módszertani és technikai támogatást. Vagy az infrastruktúra/intézményi ellátottság tényezőn belül kiemeli a DOS, hogy a rendszergazdák által elvégzett karbantartás és az eszközállomány felülvizsgálata elengedhetetlen a színvonalas oktatáshoz.
            A stratégia a célokhoz és tényezőkhöz megfelelő szintű eszközöket is rendel. A DOS ebben az alfejezetben részletezi a konkrét fejlesztési lehetőségeket. Például kerüljön meghatározásra a pedagógusok digitális kompetenciáinak kötelezően elvárt szintje a pedagógus életpályán való előrelépéshez, vagy legyen kötelező gépírásoktatás az általános iskolák egyik alsó tagozati évfolyamán. Infrastrukturális fejlesztésként a dokumentum külön kiemeli, hogy „legyen elérhető legalább 100 Mbps az 500 fő alatti, és legalább 1 Gbps sávszélesség az 500 fő feletti gyermek-, illetve tanulói létszámú köznevelési intézményekben.” (52. o.) A stratégia alapján a tantermek fele legyen felszerelve interaktív megjelenítési eszközzel. 

2.ábra: Fejlesztési célok és tényezőik
(Forrás: DOS, 43-47. o. táblázatai alapján)

Fontos fejlesztési eszközként jelenik a meg a Nemzeti Köznevelési Portál funkcióbővítése is. Itt nemcsak a pedagógusok oszthatnának meg pedagógiai-oktatási tartalmakat, hanem a tanulók is módszertani segítséget kaphatnának.
            A köznevelés fejezetét a DOS a finanszírozás célkitűzésével zárja. A dokumentum szerint meg kell vizsgálni a különböző uniós projekteket, mennyire kapcsolhatók a stratégia elképzeléséhez. A már meglevő, futó fejlesztési programok részelemeit a DOS-hoz kell igazítani. A dokumentum egy részletes táblázattal zárja a fejezetet a stratégia céljaihoz hozzájáruló fejlesztési programokról.

Befejezés
            A magyar oktatási rendszer egészére nézve először készült el egy a digitális stratégiát részletesen bemutató dokumentum. A DOS a különböző oktatási-nevelési folyamatban részt vevő szereplők különböző igényeire konkrét válaszokat ad, a pedagógiai folyamatba illeszthető lehetőségeket mutat be. A közoktatás különböző szegmenseinek a digitális környezet kihívásainak megfelelő célokat és eszközöket vonultat fel.
Forrás: Közoktatás Vezető, 2017. január, 20-21.o.
Kezdő kép forrása:  http://techtrendske.co.ke/wp-content/uploads/2016/11/Digital-Education.jpg


[1] A stratégia letölthető a http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf oldalról.

No comments:

Post a Comment